Najbezpieczniejsze banki w Polsce w 2022 roku (2023)

Podejmowanie decyzji o tym, w którym banku utworzyć konto oraz ulokować oszczędności, powinno być poprzedzone gruntowną analizą.

Dla wielu klientów ważna jest nie tylko stopa zwrotu oraz możliwość inwestowania, ale także kwestie bezpieczeństwa.

W tym celu szczególną uwagę warto zwrócić na płynność finansową banku, jego wiarygodność oraz zabezpieczenia konta i transakcji jakie oferuje.

A zatem, najbezpieczniejsze banki w Polsce muszą de facto spełnić szereg kryteriów, aby znaleźć się na tej prestiżowej liście.

Bezpieczeństwo ulokowanych środków finansowych

Jedną z ważniejszych instytucji pomocowych banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ów) w Polsce, jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

BFG powstał na mocy ustawy z 14 grudnia 1994 roku.

Do jego najważniejszych zadań należy zapewnienie klientom banków wypłacenie ich środków, jakie do zgromadzili na swoich rachunkach bankowych w przypadku niewypłacalności lub bankructwa banku.

Do innych jego zadań należy także udzielanie pomocy instytucjom finansowym, które straciły płynność finansową, opracowuje analizy i prognozy z sektora bankowości, wspiera procesy restrukturyzacyjne SKOK-ów.

Co ważne, wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą być objęte swoistą ochroną ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sumą gwarancyjną, jaką BFG może wypłacić właścicielowi konta w przypadku upadłości banku jest równowartość 100 tys. euro.

Zdeponowane pieniądze w takim przypadku wypłacane są wraz odsetkami i nie ma znaczenia w jakim banku klient posiadał pieniądze.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku ulokowania kwoty większej niż równowartość 100 tys. euro w jednym banku, w przypadku jego likwidacji czy upadłości, nie będzie mogła zostać zwrócona przez BFG.

Zwrot nadwyżki ponad tę kwotę będzie można dochodzić tylko na drodze sądowej.

Wiąże się nie tylko z dużymi kosztami procesowymi ale jest też czasochłonne, a takie postępowania mogą toczyć się nawet przez wiele lat.

Dlatego też, osobom posiadającym większe środki, zaleca się umieszczenie swoich oszczędności w kilku instytucjach finansowych.

Dzięki temu zyskuje się pewność, że w przypadku ich niewypłacalności, cała zdeponowana kwota zostanie odzyskana w całości.

Co wpływa na wiarygodność banku?

Istnieje kilka wskaźników, które potencjalny klient banku może sprawdzić, przez ulokowaniem w nim pieniędzy.

Pomogą one zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dana instytucja okaże się niewypłacalna a zdeponowane na jej kontach środki nigdy nie zostaną odzyskane.

Odsetek kredytów zagrożonych

Jednym z nich jestodsetek kredytów zagrożonych, który jest określany jako stosunek kredytów niespłacanych lub opóźnionych w spłacie (więcej niż 90 dni kalendarzowych) do całkowitej liczby kredytów jaka została udzielona klientom przez dany bank.

(Video) Będzie KRACH na bankach w 2022? Wakacje kredytowe zabiją banki? - WIG Banki

Kredyty zagrożone zmniejszają rentowność banków i osłabiają ich kondycję finansową.

Im niższy współczynnik kredytów zagrożonych, tym większa płynność finansowa banku.

A tym samym pewność, że bank będzie funkcjonował przez najbliższe lata bez większych problemów.

Najbezpieczniejsze banki w Polsce, mające najniższy odsetek kredytów zagrożonych (poniżej 5%) to: ING, Citibank Handlowy, Santander Polska, Bank Millenium, PKO BP oraz mBank.

W tym zestawieniu najgorzej wypadał (były już) Idea Bank oraz Getin Noble Bank.

Współczynnik wypłacalności banku – współczynnik TCR

Wskaźnik wypłacalności banku, mierzonywspółczynnikiem kapitałowym łącznym TCR, jest podstawowym miernikiem efektywności działalności bankowej.

Odpowiednio wysoki zysk pozwala instytucjom bankowym na bezpieczne funkcjonowanie, utrzymanie wiarygodności oraz jego rozwój.

Umacnia go także na rynku usług finansowych. Współczynnik rentowności uzyskuje się poprzez podzielenie kapitału banku przez wszystkie posiadane aktywa.

Bezpieczeństwo środków ulokowanych banków rośnie im współczynnik jest wyższy.

Oznacza to, że dużą część działalności bank finansuje przy użyciu własnych pieniędzy.

I tu w czołówce plasują się wszystkim znane banki takie jak Bank Millenium, Citibank Handlowy, mBank oraz bank PKO BP.

Komisja Nadzoru Finansowego określa jego minimalną wartość i tak to końca 2015 roku, współczynnik TCR musiał wynosić co najmniej 12%.

Natomiast od 1 stycznia 2016 roku banki muszą legitymować się współczynnikiem TCR nie niższym niż 13,5%.

Wskaźnik rentowności daje możliwość przewidzenia, czy dany bank przetrwa nawet najbardziej poważne sytuacje kryzysowe.

Natomiast w skali makroekonomicznej stanowi on motor rozwoju określonych sektorów całej gospodarki.

Współczynnik płynności banku

Współczynnikiem płynności określa się gotowość oraz zdolność banku do wypłaty gotówki, bez konieczności ponoszenia przez niego jakichkolwiek strat.

Najprostszym wskaźnikiem, który określa płynność finansową banku jest relacja udzielonych kredytów do posiadanych przez bank depozytów.

Finansowo dotyczy on zapotrzebowania danej instytucji na środki pochodzące z rynku finansowego.

Płynność banku staje się kluczowa w momencie nagłego odpływ kapitału z banku np. poprzez wycofywanie środków zgromadzonych przez klientów.

(Video) 💰 W co Inwestować Pieniądze w 2022 Roku? - 5 Świetnych Pomysłów na Inwestycje SPRYTNY PIENIĄDZ

Za sytuację idealną uznaje się, jeśli wskaźnik oscyluje na poziomie 100%. Jednak warto wziąć też pod uwagę jego relację do wskaźników innych, porównywanych banków.

Im większa wartość kredytów w stosunku do depozytów bankowych, tym płynność oraz stabilność banku mniejsza.

Sytuacja gospodarcza a stabilność banku

Ważne jest także, aby bank w którym zamierza się ulokować swoje środki był odporny na niekorzystne zawirowania ekonomiczne.

Częste zmiany stóp procentowych, recesje oraz cykle spowolnienia gospodarczego mogą stawiać banki w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Poza powyższymi wskaźnikami, warto wziąć pod uwagę i dokładnie przeanalizować raporty finansowe banków za ubiegłe lata.

Im dłużej dany bank jest obecny na rynku polskim oraz raportuje posiadanie nadwyżki kapitałowej, warto rozważyć ulokowanie w nim swoich oszczędności.

Jeśli dana instytucja finansowa przez ostatnie kilka a nawet kilkanaście lat generowała zyski, można uznać że jest pewna, a ulokowane w niej środki będą bezpieczne.

Do jednych z takich banków zaliczyć można PKO BP.

Z kolei bankiem który generuje straty już kilkanaście kwartałów z rzędu okazuje się być Getin Noble Bank.

Wybierając bank, warto wziąć też uwagę profesjonalnie tworzone oceny ratingowe.

Takich analiz dokonują doświadczeni analitycy. Ich raporty mogą pokazać, który bank będzie najbezpieczniejszy pod względem ulokowania w nim swojego kapitału.

Raporty ratingowe biorą pod uwagę wiele czynników, na temat których zwykły Kowalski może nie mieć dostatecznej wiedzy.

I są to np. jakość kadry zarządzającej, segment rynku w którym dany bank działa czy skład akcjonariatu.

Najbezpieczniejsze banki w Polsce, otrzymujące najwyższe oceny ratingowe to: PKO BP, Citibank Handlowy oraz Pekao.

Najniższe oceny przypadały (byłemu już) Idea Bankowi oraz Getin Noble Bankowi.

Najbezpieczniejsze banki w Polsce - struktura kapitałowa

Dla wielu osób najważniejszym wyznacznikiem bezpieczeństwa banku, jest jego polski właściciel – a przynajmniej takowy, jako dominujący inwestor.

(Video) Kredyt hipoteczny - raty ciągle rosną i będą rosły - już teraz przemyśl strategię.

Przyjrzyjmy się zatem, jakie instytucje można nazwać „polskimi bankami”, jak przedstawia się w nich struktura własności udziałów oraz ilu posiadają klientów.

 • PKO BP – główny inwestor to Skarb Państwa (ok. 30%) – 11 mln klientów.
 • Pekao Bank – główny inwestor to PZU S.A. (ok. 20%) – 5,8 mln klientów.
 • Alior Bank – główny inwestor to PZU S.A. (ok. 32%) – 4,3 mln klientów.
 • Bank Pocztowy – główny inwestor to Poczta Polska (75%) – 840 tys. klientów.
 • BOŚ Bank – główny inwestor to NFOŚiGW (ok. 52%) – 195 tys. klientów.
 • Plus Bank – główny inwestor to Zygmunt Solorz-Żak (brak danych)
 • Getin Noble Bank – główny inwestor to Leszek Czarnecki (ok. 57%)
 • SGB-Bank – główny inwestor to Banki Spółdzielcze (100%)
 • Banki Polskiej Spółdzielczości – główny inwestor to Banki Spółdzielcze (80%)
Dla porównania, liczba klientów banków z dominującym kapitałem zagranicznym:
 • Santander Bank (Hiszpania) – 5,3 mln klientów
 • ING Bank Śląski (Holandia) – 4,8 mln klientów
 • mBank (Niemcy) – 4,5 mln klientów
 • BNP Paribas (Francja) – 4 mln klientów
 • Bank Millennium (Portugalia) – 3,9 mln klientów
 • Credit Agricole (Francja) – 1,7 mln klientów

Nowoczesna bankowość – jakie zabezpieczenia stosują banki?

Banki, aby mogły sprawnie oraz bezpiecznie funkcjonować, muszą dostosować się do szeregu przepisów prawnych.

Głównie odnoszących się do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz bezpiecznej bankowości elektronicznej.

Ich zobowiązaniem jest przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., przepisów prawa bankowego oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ponadto, na działanie tego typu instytucji wpłynęła dodatkowo unijna dyrektywa PSD2, która wymusza stosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Wszystko to sprawia, że banki stosują bardzo rozbudowane systemy ochrony.

Ich zadaniem jest zminimalizowanie i zagwarantowanie nie tylko bezpieczeństwa danych klientów, ale także zabezpieczenia środków na koncie przed ich kradzieżą.

Dwustopniowe logowanie

Jedną z najbardziej skutecznych metod, mających ochronić przed dostępem osób trzecich do bankowości internetowej klienta jest stosowanie przez banki funkcji dwustopniowego uwierzytelniania (2FA).

Metoda polega na konieczności przejścia przez klienta dwóch etapów logowania, po których następuje logowanie do bankowości elektronicznej.

Bardzo często konieczne są dodatkowe potwierdzenia np. poprzez wpisanie otrzymanego kodu z innego źródła niż aplikacja bankowa.

Często wysyłanych w formie SMS-a na podany podczas zakładania konta numer telefonu.

Autoryzowanie transakcji – kody SMS, tokeny oraz karty procesorowe

Często stosowanymi przez banki metodami autoryzowania transakcji jest potwierdzenie ich poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS na numer telefonu właściciela konta lub potwierdzenie czynności w aplikacji mobilnej banku.

Skutecznym i bezpiecznym potwierdzaniem transakcji jest też zastosowanie tokenów.

Jednak wiąże się to z koniecznością posiadania osobistego urządzenia wykorzystywanego do autoryzacji.

Tokeny najczęściej mają ograniczenie czasowe (z reguły wygasają po upływie minuty), a urządzenia można odblokować tylko za pomocą posiadanego pinu.

Klienci instytucjonalni oraz biznesowi często uzyskują możliwość autoryzowania i zatwierdzania transakcji za pomocą kart procesorowych.

Za pomocą otrzymanej tzw. karty Smart Card, można bezpiecznie dokonywać autoryzacji transakcji do których wystarcza wpisanie numery PIN.

Karty kredytowe oraz debetowe

Banki oraz inne instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby korzystanie z wydanych przez nich kart kredytowych oraz debetowych było zarówno wygodne jak i bezpieczne.

Wyposażają je w zabezpieczenia wizualne oraz fizyczne, których zadaniem jest ochrona kart przed podrobieniem oraz ich sfałszowaniem.

(Video) Najlepsza Strategia, Aby Zainwestować 5000 zł w 2022 Roku!

Wykorzystywane podczas dokonywania transakcji, karty kredytowe i debetowe posiadają także zabezpieczenia, których nie widać gołym okiem.

Określa się je, jako zabezpieczenia niewidoczne i chronią przed utratą środków z konta.

Oprócz wymogu nadania numeru PIN wykorzystywanego do autoryzacji większych transakcji, limitów dziennych oraz jednorazowych transakcji, karty zabezpiecza się także w paski magnetyczne oraz chipy.

Przechowują one dodatkowe dane takie jak zapis identyfikujący kartę oraz oprogramowanie mające na celu szyfrowanie danych.

5/5 - (1 vote)

(Video) Obligacje Skarbowe Indeksowane Inflacją - Cała PRAWDA!

FAQs

Jaki bank upadl 2022? ›

Inwestorzy stracą akcje. Co z pieniędzmi klientów [30.09.2022] Rozpoczęła się przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku ze względu na jego złą sytuację finansową i ryzyko upadłości – tak w piątek ( 30.09.2022 r.)

Które banki w Polsce są zagrożone? ›

Banki zagrożone upadłością w Polsce

Najwięcej informacji dotyczących możliwej upadłości banków dotyczy w ostatnich miesiącach 3 dużych, znanych instytucji: BOŚ BankuBank Ochrony Środowiska, Getin Banku, Idea Banku.

W którym banku twoje pieniądze będą najbezpieczniejsze? ›

Według danych na koniec 2018 roku, portfele o najlepszej jakości posiadały: ING Bank Śląski i Citi Handlowy. W ich przypadku zagrożone było jedynie 2,8% i 3,5%.
...
Jakość portfela kredytowego.
BankOdsetek kredytów znanych za zagrożone
Santander Bank Polska4,30%
Bank Millennium4,40%
PKO BP4,60%
mBank4,80%
9 more rows
15 Jul 2019

Które banki są objęte gwarancją państwa? ›

Banki z gwarancją Skarbu Państwa 2022 (stan na 29.04.2022) – LISTA
 • Alior Bank SA.
 • Bank BPH SA.
 • Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym: Citi Handlowy)
 • Bank Millennium SA (w tym: eurobank)
 • Bank Nowy SA.
 • Bank Ochrony Środowiska SA.
 • Bank Pocztowy SA (w tym EnveloBank)

Gdzie najlepiej otworzyc konto? ›

Na pierwszym miejscu rankingu uplasowały się ex aequo konta osobiste oferowane przez Bank Millennium, Nest Bank oraz Credit Agricole – do założenia rachunku potrzebne jest 28 kliknięć. O czołówkę zestawienia otarł się Bank Pekao i Getin Bank wymagające o jedno kliknięcie więcej.

Czy pieniądze w banku są bezpieczne 2022? ›

Wydaje się więc, że na pytanie, czy pieniądze w banku są bezpieczne w 2022 roku, przynajmniej w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego, odpowiedzieć można, że są jak najbardziej bezpieczne.

Czy wybierać pieniądze z banku wojna? ›

Odpowiedzi w sprawie „wojna a bank” nie musimy, niestety, daleko szukać. Konta bankowe, przelewy, pożyczki i karty płatnicze w broniącej się przed najeźdźcą Ukrainie… działają bez większych zakłóceń.

Czy Getin bank jest bezpieczny 2022? ›

Wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Getin Noble Bank S.A. będą bezpieczne, nawet jeżeli ich wysokość przekraczała limit gwarancji BFG (równowartość 100 tys. euro w złotych). Bank działa normalnie. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian).

Gdzie trzymać pieniądze poza bankiem? ›

Do takich nietypowych miejsc przechowywania gotówki można zaliczyć na przykład lodówkę, gdzie można schować odpowiednio opakowaną gotówkę, choćby w opakowaniu po lodach. Wykorzystać można również stopnie w schodach w domach, w których są schody można stworzyć tak zwany fałszywy stopień, gdzie można umieścić gotówkę.

Czy w czasie wojny pieniądze w banku są bezpieczne? ›

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości w złotych 100 tys. euro. Polski system bankowy jest w dobrej kondycji i nie ma powodów do niepokoju.

Który bank jest najlepiej zabezpieczony? ›

Najbezpieczniejsze banki w Polsce, mające najniższy odsetek kredytów zagrożonych (poniżej 5%) to: ING, Citibank Handlowy, Santander Polska, Bank Millenium, PKO BP oraz mBank. W tym zestawieniu najgorzej wypadał (były już) Idea Bank oraz Getin Noble Bank.

Jaki bank wybrać Forum 2022? ›

W 2022 roku nagrodę główną (Najlepsza Wielokanałowa Jakość Obsługi) zgarnął Santander Bank Polska.

Który bank jest państwowy? ›

Bank Pekao – kto jest właścicielem

Bank Pekao powstał jako państwowy bank komercyjny w 1929 r. Po zmianach właścicielskich dziś Bank Pekao należy do kierowanych przez Skarb Państwa: Polskiego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju (32,8 proc. udziałów). Bank Pekao na powrót stał się więc polskim bankiem.

Jaki duży Bank Polski upadł? ›

Sąd ogłosił upadłość Idea Banku. Idea Bank przechodzi do historii. W środę syndyk poinformował, że sąd ogłosił upadłość tej instytucji finansowej. Dużą część banku przejął z początkiem 2021 roku państwowy Bank Pekao SA ku sprzeciwowi dotychczasowego właściciela Leszka Czarneckiego.

Do jakiej kwoty pieniądze w banku są bezpieczne? ›

Na szczęście funkcjonuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ta powołana w 1994 r. instytucja gwarantuje nam, że w razie niewypłacalności banku wkłady (lokaty i środki na rachunkach) do równowartości 100 tys. euro zostaną nam w stu procentach wypłacone.

Czy Getin Bank jest zagrożony? ›

Getin Noble Banku przestał istnieć a jego działalność zostanie przeniesiona do Banku BFG, którego głównym akcjonariuszem będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Docelowo będzie działał pod zupełnie nową nazwą.

Czy bank Credit Agricole jest bezpieczny? ›

Depozyty zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej Bank) są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej BFG) , działającego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Do jakiego banku komornik nie ma dostępu? ›

Bezpieczne konto bez komornika w Polsce nie jest dostępne, a to dlatego, że każdy bank w Polsce należy do systemu OGNIVO, który usprawnia komunikację między bankami a różnymi podmiotami, w tym urzędem skarbowym czy właśnie komornikiem. Konta bez komornika należy więc szukać za granicą.

Który bank nie pobiera opłat za prowadzenie konta? ›

mBank – ekonto osobiste. Pekao – Konto Przekorzystne. Bank Millennium – Konto 360° ING Bank Śląski – Konto osobiste Direct.

Ile można mieć kont w banku? ›

Polskie prawo w żaden sposób nie ogranicza nas pod względem liczby posiadanych kont bankowych. Oznacza to, że bez problemu możemy otworzyć drugie konto, trzecie czy nawet czwarte. Bez problemu można otworzyć kilka rachunków zarówno w jednym, jak i kilku bankach.

Co z bankami podczas wojny? ›

Umowy cały czas obowiązują, jednak z oczywistych względów banki muszą dostosować się do sytuacji i godzić na okresowy brak wpływu rat kredytowych. Niespłacony kredyt w czasie wojny więc nie przepada i należy się liczyć z tym, że po zakończeniu działań wojennych bank będzie miał prawo upomnieć się o swoją należność.

Jaki jest najgorszy bank? ›

Bardzo łatwo można sprawdzić, które instytucje są polecane, a które lepiej omijać szerokim łukiem. Oto najbardziej znienawidzone banki w Polsce. Trzy najgorsze banki dla internautów to mBank, PKO BP i BPH - twierdzi "Puls Biznesu", który dotarł do przygotowanego przez firmę Expandi raportu.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta 2022? ›

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, w razie zagrożenia bankructwem, bank może przejąć pieniądze z twojego rachunku czy lokat. I to całkiem legalnie. Istniejący od wielu lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys euro. Wszystko, co ponad tą kwotę znajduje się w banku, może być przejęte.

Ile pieniędzy można trzymać na koncie? ›

Posiadanie znacznych środków finansowych na koncie nie jest karalne, a banki nie ograniczają kwot, jakie mogą znajdować się na rachunku. Nie należy popadać w paranoję. Wystarczy, że pieniądze pochodzą z legalnych źródeł, a dana osoba nie będzie musiała się niczego obawiać nawet w razie wystąpienia kontroli skarbowej.

W co inwestować w czasach wojny? ›

Do bezpiecznych aktywów należałoby złoto, ewentualnie obligacje rządowe kilku stabilnych państw, być może też cyfrowe waluty banków centralnych.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta w stanie wyjątkowym? ›

Istnieją też inne sytuacje, w których można utracić dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Należą do nich m.in. stan wojenny czy stan wyjątkowy.

Co z Getin Bankiem w 2022 roku? ›

Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) 3 października 2022 roku została przeniesiona do Banku BFG S.A. Przeniesienie działalności Getin Noble Banku S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą z dniem 30 września 2022 roku wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jaka jest sytuacja finansowa Getin Banku? ›

W praktyce oznacza ona jego likwidację. Działalność Getin Noble Banku w dniu 3 października 2022 została przeniesiona do banku BFG S.A., którego właścicielem od tego dnia będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także System Ochrony Banków Komercyjnych utworzony przez 8 największych komercyjnych banków w Polsce.

Kto jest właścicielem Santander bank? ›

Getin Bank jest marką bankowości detalicznej należącą do VeloBank S.A., stworzonego przez 8 największych polskich banków komercyjnych oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Co się dzieje z pieniędzmi na koncie gdy bank upada? ›

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za depozyty spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i banków. To pewien rodzaj ubezpieczenia. W przypadku upadłości banku lub kasy gwarantuje odzyskanie całości depozytów o wartości do 100 000 euro. Wypłata środków gwarantowanych odbywa się w walucie polskiej.

Jaki jest najbezpieczniejszy bank w Polsce? ›

W 2022 roku nagrodę główną (Najlepsza Wielokanałowa Jakość Obsługi) zgarnął Santander Bank Polska. Drugie miejsce zajął Getin Noble Bank, a trzecie ING Bank Śląski. W kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki” zwyciężyły za to następujące instytucje: mBank.

Czy banki w Polsce upadaja? ›

Od 1989 r. w Polsce upadło 139 banków. Zdecydowana większość bankowych upadłości przypada na lata dziewięćdziesiąte, gdy raz za razem z rynku wypadały kolejne instytucje. Upadłość znacznie częściej dotykała banki spółdzielcze (133) niż komercyjne (6).

W jakim banku najlepiej założyć konto w Niemczech? ›

Darmowe konto bankowe w Niemczech
 • N26.
 • Wise.
 • Monese.
 • DKB.
 • Comdirekt.
 • ING-DiBa.
 • Commerzbank.
 • Postbank.

Co z bankami podczas wojny? ›

Umowy cały czas obowiązują, jednak z oczywistych względów banki muszą dostosować się do sytuacji i godzić na okresowy brak wpływu rat kredytowych. Niespłacony kredyt w czasie wojny więc nie przepada i należy się liczyć z tym, że po zakończeniu działań wojennych bank będzie miał prawo upomnieć się o swoją należność.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta 2022? ›

Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, w razie zagrożenia bankructwem, bank może przejąć pieniądze z twojego rachunku czy lokat. I to całkiem legalnie. Istniejący od wielu lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gwarantuje depozyty do kwoty 100 tys euro. Wszystko, co ponad tą kwotę znajduje się w banku, może być przejęte.

Jaki jest najgorszy bank? ›

Bardzo łatwo można sprawdzić, które instytucje są polecane, a które lepiej omijać szerokim łukiem. Oto najbardziej znienawidzone banki w Polsce. Trzy najgorsze banki dla internautów to mBank, PKO BP i BPH - twierdzi "Puls Biznesu", który dotarł do przygotowanego przez firmę Expandi raportu.

Czy pieniądze w banku są bezpieczne 2022? ›

Wydaje się więc, że na pytanie, czy pieniądze w banku są bezpieczne w 2022 roku, przynajmniej w kontekście ewentualnego konfliktu zbrojnego, odpowiedzieć można, że są jak najbardziej bezpieczne.

Który bank jest najlepiej zabezpieczony? ›

Najbezpieczniejsze banki w Polsce, mające najniższy odsetek kredytów zagrożonych (poniżej 5%) to: ING, Citibank Handlowy, Santander Polska, Bank Millenium, PKO BP oraz mBank. W tym zestawieniu najgorzej wypadał (były już) Idea Bank oraz Getin Noble Bank.

Gdzie pieniądze są najbezpieczniejsze? ›

Jeśli chcesz, by Twoje oszczędności były bezpieczne na koncie bankowym, stawiaj na banki, które są obecne na rynku od długiego czasu i przez cały ten okres nie odnotowały większych potknięć. Mowa o bankach takich jak PKO BP, Pekao czy Citibank.

Czy wybierać pieniądze z banku wojna? ›

Odpowiedzi w sprawie „wojna a bank” nie musimy, niestety, daleko szukać. Konta bankowe, przelewy, pożyczki i karty płatnicze w broniącej się przed najeźdźcą Ukrainie… działają bez większych zakłóceń.

Jaki bank ogłosił upadłość? ›

"26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie" - poinformował w środę w komunikacie przesłanym PAP syndyk masy upadłości Idea Bank Marcin Kubiczek, którego sąd wyznaczył na syndyka, jak kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Jakie banki upadły? ›

Polski sektor bankowy przechodzi kolejną falę fuzji i przejęć. Instytucji ubywa, a znane marki znikają z rynku. Oto subiektywna historia konsolidacji polskiej branży bankowej
 • BGŻ ...
 • Dominet Bank, Fortis Bank, PPABank. ...
 • Kredyt Bank. ...
 • Meritum. ...
 • Nordea Bank Polska. ...
 • Polbank EFG. ...
 • Raiffeisen Bank Polska.
8 Dec 2018

Czy Polak może mieć konto w niemieckim banku? ›

Konto osobiste można mieć w każdym kraju UE

Osoba, która chce założyć konto osobiste w innym państwie UE, nie musi przedstawiać potwierdzenia zamieszkania w kraju, w którym otwierany jest rachunek. Prawo to nie ma zastosowania do innych rodzajów rachunków bankowych, np. rachunków oszczędnościowych.

Czy Sparkasse to dobry bank? ›

Opinie o koncie w banku Sparkasse nie są zbyt pochlebne. W serwisie TrustPilot klienci oceniają bank na 1,5 na 5. 78% recenzji to opinie 1-gwiazdkowe.

Czy w Niemczech są polskie banki? ›

Polskie banki w Niemczech

Mamy na myśli chociażby Santander Bank czy ING. Placówki tych banków znajdują się w większości europejskich krajów, ale nie w każdym miejscu będą czekały na Ciebie z otwartymi ramionami.

Videos

1. Jak zainwestować 100 zł – 5 pomysłów na mikroinwestycje
(Pankracy)
2. Raport z Rynku Kruszców #2
(Wojciech Droździel)
3. Polski bank w POWAŻNYCH TARAPATACH! Co z klientami, pieniędzmi i akcjami?! Tomasz Majkowycz
(namzalezy.pl)
4. Warren Buffett wskazuje w co warto inwestować w czasach szalejącej inflacji. Lektor PL po polsku
(Giełdowi Prze#uje - Inwestycje, Giełda, Biznes)
5. Recesja w 2022 - jak sobie z nią poradzić? Konkretne sposoby
(Konrad Książak - Giełda, Pieniądze, Inwestycje)
6. Lokata czy konto oszczędnościowe? Czy to się w ogóle opłaca?
(Pankracy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 22/07/2023

Views: 5990

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.