Wetenschappelijk bewijs voor God (2023)

Table of Contents
Bewijst de wetenschap dat God bestaat? Of toont ze aan dat God een illusie is? Kan dewetenschappelijke methode God bewijzen? Kan deze wetenschappelijke methode ook toegepast worden om na te gaan of God bestaat of niet? Complexe systemen vereisenexterneintelligentie We nemen ook waardat, hoe complexer een systeem is, des te meer externe intelligentie er vereist is om het tot stand te brengen. Het toepassen van de wetenschappelijke methode om het bestaan van God te bewijzen, levert twee onmiskenbare feiten op: – Omdat we waarnemen dat geen complex functionerend systeem ooit tot stand komt zonder de voortdurende sturing van externe intelligentie, moet ereen externe intelligentie zijn die de schepping heeft veroorzaakt van de ontelbare complexe functionerende systemen in de natuur. – Omdat het niveau van complexiteit van de functionerende systemen in de natuur de vermogens van de mens om ze te creëren overstijgt, is de vereiste externe intelligentie voor de schepping van de natuur van een veel hogere orde. Is er wetenschappelijk bewijs voor evolutie? De kern van evolutie is een welbepaald soort mutaties: mutaties die nieuwe, functionele genetische informatie toevoegen. Dit soort mutaties werden nog nooit, waar dan ook op onze planeet, waargenomen. Honderden jaren van wetenschappelijk onderzoek hebben nooit één enkele mutatie getoond die nieuwe, bruikbare genetische informatie toevoegt. Conclusie: wetenschap bewijst God en ontkracht evolutie. 1)De wetenschap bewijst het bestaan van God 2) De wetenschap toont aandat de evolutietheorie fout is Meer wetenschappelijk bewijs voor God Wanneer we deze definitie van wetenschap toepassen om onderzoek te doen naar het bestaan van God, vinden we nog meer wetenschappelijk bewijs voor God. Wetenschap bevestigt wonderen Hun website bevat honderden studiesvan goddelijke genezingen ondersteund met medischebewijzen. Atheïstische artsen ontkennen deze werkelijkheden gewoonweg, wat natuurlijk geen wetenschappelijke benadering is. Wanneer wetenschappers daarentegen de ogen sluiten voor realiteitendie vanzelfsprekend zijn, zijn ze niet waardig nog langer wetenschappers te worden genoemd. Beroemde wetenschappers die geloofden dat er wetenschappelijk bewijs is voor God Einstein was ervan overtuigd dat er wetenschappelijk bewijs is voor God. Hij zei dat‘God zichzelf openbaart in de harmonie van wat bestaat.’ Doorbreek de indoctrinatie Zonder het te beseffen zijn we geïndoctrineerd door seculier onderwijs en media. Videos’ met wetenschappelijk bewijs voor God Wat is hetbewijs voor God?– Dr. Stephen C. Meyer Ultiem bewijs voor het bestaan van God– Dr Jason Lisle The case for a Creator – Diverse wetenschappers FEITEN GENOEG… die voor een Schepper pleiten –Lee Strobel Videos

Bewijst de wetenschap dat God bestaat? Of toont ze aan dat God een illusie is?

De seculiere media en het onderwijs zetten alle zeilen bij om de massa te laten geloven dat er geen bewijs is voor het bestaan van God. Ze projecteren het denkbeeld in onzegedachten dat wetenschap en God haaks op elkaar staan. Niets is echter minder waar.De wetenschap levert heel wat overtuigende bewijzen voor het bestaan van God. Het is zelfszo dat wetenschap en geloof in God nauw met elkaar verweven zijn. Diverse grondleggers van de moderne wetenschapverrichtten hun onderzoekingen vanuit een liefde voor God en een verlangen om zijn grootheid te onderscheiden in hetgeen Hij gemaakt heeft.Ook vandaag zijn duizenden wetenschappers overtuigde gelovigen, die ervaren dat Godhen stimuleert om betere wetenschap te bedrijven.Zoals Albert Einstein zei:

‘Wetenschap zonder religie is lam. Religie zonder wetenschap is blind.’

Kan dewetenschappelijke methode God bewijzen?

Is het mogelijk om op louter wetenschappelijke wijze aan te tonen dat God bestaat? Wetenschappelijke bewijzen worden verkregen door de zogenaamde ‘wetenschappelijke methode’ te hanteren. Volgens de Oxford English Dictionary bestaat de wetenschappelijke methode: ‘…uit systematische waarneming, meting en experiment, en het formuleren, toetsen, en aanpassen van hypothesen.’ De wetenschappelijke methode zetdus de volgende stappen:

1) WAARNEMING

2) METING

3) EXPERIMENT

4) FORMULERING

5) TOETSEN

6) AANPASSING

Kan deze wetenschappelijke methode ook toegepast worden om na te gaan of God bestaat of niet?

De logica vertelt ons dat, indienGod bestaat, Hij de krachtigste realiteit moet zijn die er is. God is dan immers degene die het hele universumgeschapen heeft. Het spreekt voor zich dat het niet moeilijk zou moeten zijn om bewijzen te vinden voor de krachtigste realiteit die er is.

Complexe systemen vereisenexterneintelligentie

Het hoofdkenmerk van God is dat hij de schepper is van het universum en van alle levende organismen. Wat we moeten begrijpen, is dat elklevend organisme bestaat uit vele COMPLEXE, FUNCTIONERENDE SYSTEMEN. Bijvoorbeeld onze ogen, ons brein, verteringssysteem, zenuwstelsel, bloedsomloop, huid, longen, nieren, enzovoort. Het menselijk lichaam bestaat uit duizenden complexe systemen dieperfect functioneren. En niet alleen werken ze individueel, ze vormen tevens een verbijsterendcomplexe en volmaakte samenhang met elkaar.

Wetenschappelijk bewijs voor God (1)

Om te weten of er wel of niet een schepper bestaat, moeten we wetenschappelijk antwoord krijgen op deze vraag: kunnencomplexe, functionerende systemen ontstaan ZONDER de invloed van externe intelligentie? Of bewijst de wetenschap dat een complex functionerend systeem altijd een externe intelligentie VEREIST? Om hierop antwoord te krijgen, zullen we de wetenschappelijke methode toepassen.

WAARNEMING toont ons dat een complex functionerend systeem nooit ontstaat zonder de hulp van externe intelligentie. Bij elk nieuw systeem dat de mens wil ontwikkelen, is er een grote dosis intelligentie nodig om datsysteem te ontwikkelen. Nooit zal een perfect werkend, complex systeem door toevallige factoren tot stand komen. Duizenden jaren van waarneming door het menselijk ras, bevestigendeze onweerlegbare realiteit.

METING brengt aan het licht dat deze externe intelligentie vereist is bij elke fase van het bouwproces van een complex functionerend systeem. Zonder de voortdurende sturing van de externe intelligentie wordt de opbouw van een functionerend systeem onderbroken en teniet gedaan.

EXPERIMENTEN hebben alle hetzelfde resultaat: geen enkel complex functionerend systeem komt ooit tot stand zonder de voortdurende sturing van externe intelligentie.

(Video) #1 Wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van God - Tom van Hoogstraten

We FORMULEREN daarom de hypothese dat geen enkel complex functionerend systeem ooit tot stand komt zonder de ononderbroken sturing, van begin to einde, van externe intelligentie. De externe intelligentie moet zich het systeem inbeelden, de verschillende elementen verzamelen om het systeem op te bouwen; deze elementen moeten precies de juiste afmetingen en het juiste gewicht hebben en van het juiste materiaal zijn, en dan moeten ze in elkaar worden gepast om het systeem te doen functioneren.

We kunnen onze experimentenzo vaakAANPASSEN als we willen om te zien of het resultaat anders is. Maar duizenden jaren ervaring tonen ons dat voor het creëren van complex functionerende systemen er steeds een externe intelligentie vereist is. Nooit heeft een experiment, hoe het ook werd aangepast, aangetoond dat complexe en goed functionerende systemen door toeval en zonder intelligentie tot stand kunnen komen.

We nemen ook waardat, hoe complexer een systeem is, des te meer externe intelligentie er vereist is om het tot stand te brengen.

Wetenschappelijk bewijs voor God (2)

Een klein kind heeft voldoende intelligentie om een speelgoedwagen te bouwen dat voorwaarts beweegt wanneer hij het duwt. Maar het kan geen echte wagen bouwen met een motor en elektronische circuits. Daarvoor is er meer intelligentie nodig. Dus waarneming, meting, experiment en testen tonen aan dat een hoger niveau van complexiteit in een functionerend systeem meer intelligentie vereist om het te bouwen.

Mensen hebben voldoende intelligentie om levenloze machines te maken, zoals horloges, computers, auto’s enzovoort. Deze machines voeren verschillende taken uit. Maar ze zijn beperkt. Ze kunnen zichzelf bijvoorbeeld niet reproduceren, ze kunnen niet groeien, zichzelf niet herstellen, enzovoort. Zulke functies hebben systemen nodig met een complexiteit die een intelligentie vereist die de menselijke capaciteit overstijgt. De natuur bestaat uit miljoenen complex functionerende systemen die niet alleen kunnen zien, horen, communiceren, rennen, vliegen of zwemmen – ze kunnen zich ook herstellen in geval van beschadiging, ze kunnen groeien, zich vermenigvuldigen, enzovoort. Wederom: deze functies vereisen meer intelligentie dan de menselijke geest bezit.

Het toepassen van de wetenschappelijke methode om het bestaan van God te bewijzen, levert twee onmiskenbare feiten op:

– Omdat we waarnemen dat geen complex functionerend systeem ooit tot stand komt zonder de voortdurende sturing van externe intelligentie, moet ereen externe intelligentie zijn die de schepping heeft veroorzaakt van de ontelbare complexe functionerende systemen in de natuur.

– Omdat het niveau van complexiteit van de functionerende systemen in de natuur de vermogens van de mens om ze te creëren overstijgt, is de vereiste externe intelligentie voor de schepping van de natuur van een veel hogere orde.

Deze twee conclusies zijn het rechtstreekse gevolg van het toepassen van de wetenschappelijke methode om de vraag te beantwoorden of er wel of niet een God bestaat die alle gemaakt heeft. De volgende vraag is of we bereid zijndeze wetenschappelijke uitkomst te accepteren,of dat we liever alles op alles zetten om deze evidenterealiteit opzij te schuiven.

Is er wetenschappelijk bewijs voor evolutie?

Kan de wetenschappelijke methode worden toegepast om evolutie te bewijzen? Evolutie is de hartslag van atheïsme. Het is het ultieme wapen van diegenen die het bestaan van God ontkennen: ‘de wetenschap bewijst evolutie, dus is er geen God nodig.‘ Is het waar dat wetenschap evolutie bewijst? Om dit te ontdekken is het belangrijk het volgende te begrijpen:

De kern van evolutie is een welbepaald soort mutaties: mutaties die nieuwe, functionele genetische informatie toevoegen.

Eenvoudige organismen met erg weinig genetische informatie evolueerden zogezegd tot een menigte van complexe organismen met extreem grote hoeveelheden genetische informatie. Deze gigantische transformatie gebeurde, volgens de evolutietheorie, via een welbepaald soort mutaties: mutaties die splinternieuwe functionele informatie toevoegen aan de genetische code van de organismen. Dat is evolutie. Het toevoegen van verbluffende hoeveelheden totaal nieuwe en bruikbare informatie. Dankzij dit soort mutaties zijn alle levende organismen tot stand gekomen uit één oorspronkelijke levende cel. Hou de draad even vast, neem diep adem en lees dit:

Dit soort mutaties werden nog nooit, waar dan ook op onze planeet, waargenomen.

Wetenschappelijk bewijs voor God (3)

Er zijn vele soorten mutaties, maar allemaal zullen ze ofwel de genetische informatie wijzigen ofwel informatie verwijderen. Mutaties die splinternieuwe bruikbare genetische informatie toevoegen en zo een organisme doen transformeren in een volledig ander organisme, werden nooit waargenomen in onze wereld.

Heb je enig idee wat dat betekent? Hetbetekent dat volgens de wetenschappelijke methode de evolutietheorie volstrekt onwetenschappelijk is. Ze is niet gefundeerd op waarneming, metingen of experimenten.Het belangrijkste element van de theorie bestaat niet. Geen waarneming, geen meting, geen experiment, geen toetsing heeft ooit het bestaan aan het licht gebracht van mutaties die splinternieuwe bruikbare informatie toevoegen. Lees het nogmaals en laat het even tot je doordringen:

Honderden jaren van wetenschappelijk onderzoek hebben nooit één enkele mutatie getoond die nieuwe, bruikbare genetische informatie toevoegt.

Volgens de evolutietheorie echter zouden dat soort mutaties het meest prominente fenomeen moeten zijn op deze planeet, omdat de honderden miljoenen verscheiden soorten planten, dieren, insecten enz. zogezegd gecreëerd werden door dat soort mutaties.

Alhoewel veel wetenschappers verklaren dat de wetenschap evolutie heeft bewezen, toont de waarheid het tegenovergestelde. Ware wetenschap bewijst dat evolutie een illusie is. Evolutie wetenschappers kunnen komen met zogezegde bewijzen voor evolutie, maar al wat ze hebben is materiaal dat ze hebben geïnterpreteerd volgens een onbewezen theorie die in sterk contrast staat tegenover de werkelijkheid. Wanner het fundament verkeerd is, is alles wat erop werd gebouwd verkeerd.

Conclusie: wetenschap bewijst God en ontkracht evolutie.

Dit zal voor velen die dit lezen een behoorlijke schok zijn, maar het is de werkelijkheid die wij allen moeten erkennen:

1)De wetenschap bewijst het bestaan van God

2) De wetenschap toont aandat de evolutietheorie fout is

Nochtans geloven de meeste mensen dat geloof in God onwetenschappelijk is en geloof in evolutie wetenschappelijk. Hoe is dat mogelijk? Door manipulatie, indoctrinatie en intimidatie van de massa. Niet alles wat we op school en door de media leren is waarheid… Veel van wat er in het brein van de massa wordt gepompt, wordt achter de schermen bestuurd, gedreven door een agenda die de wereld seculier wil maken. Vele atheïsten beweren dat ze promotors zijn van het vrije denken, maar in werkelijkheid sluiten ze de geest van de mensen voor het vrije denken. Ze creëren de illusie dat wetenschap God overbodig maakt, terwijl het omgekeerde waar is: wetenschap maakt God onvermijdelijk.

Meer wetenschappelijk bewijs voor God

Wetenschappelijk bewijs voor God (4)

(Video) Bestaat God? - Wetenschappers geven antwoord

Een andere definitie van de wetenschappelijke methode is ‘een verzameling van technieken voor het onderzoeken van fenomenen, het verschaffen van nieuwe kennis, of het corrigeren en de integratie van vorige kennis.’ Eenvoudig gezegd: wetenschap is het waarnemen van realiteitenen trachten die te begrijpen.

Wanneer we deze definitie van wetenschap toepassen om onderzoek te doen naar het bestaan van God, vinden we nog meer wetenschappelijk bewijs voor God.

De wereld en het universum zijn vervuld metwaarneembare realiteiten die wetenschappers leiden tot de conclusiedat hun oorsprong zich buiten de natuurlijke wereld bevindt. Dat is de reden waarom wetenschappers als Albert Einstein en Isaac Newton met overtuiging geloofden dat wetenschap naar God wijst (lees verder in dit artikel meer over hun geloof).

Wetenschap bevestigt wonderen

Wanneer we deze wetenschappelijke methode toepassen op bijvoorbeeld het fenomeen van genezingswonderen die over de hele wereld plaatsvinden, en we deze onderzoeken, verkrijgen we nieuwe informatie, namelijk dat er een bovennatuurlijke kracht bestaat die meer genezingsmogelijkheden heeft dan de geneeskundige artsen. Daarom is het geen verassing dat veel artsen met overtuiging geloven in God die de zieken geneest. Het World Christian Doctors Network is een wereldwijd netwerk van medische wetenschappersdie ‘…actief op zoek zijn naar gevallen van goddelijke genezing, deze vastleggen als authentiek door medische bewijzen en deze gevallen voorleggen in medische conferenties.’ (Referentie)

Wetenschappelijk bewijs voor God (5)

Hun website bevat honderden studiesvan goddelijke genezingen ondersteund met medischebewijzen.

Genezingswonderen zijn een reëel fenomeen over de hele wereld. Eerlijke wetenschap zal haar ogen niet sluiten voor deze werkelijkheid, maar HAAR ONDERZOEKEN en zich NIEUWE KENNIS VERSCHAFFEN, wat leidt tot het CORRIGEREN van voorgaande kennis. Dat is wat dit netwerk van christelijke artsen doet. De uitkomst van hun wetenschappelijk onderzoek is dat er inderdaad een bovennatuurlijke kracht is die actief is wanneer christenen bidden voor de zieken, met de volledige genezing van de fysieke gesteldheid als gevolg.

Atheïstische artsen ontkennen deze werkelijkheden gewoonweg, wat natuurlijk geen wetenschappelijke benadering is.

Wetenschap is immers niet je ogen sluiten voor fenomenen, maar ze onderzoeken om zo nieuwe kennis te verkrijgen, die je vervolgens kan integreren in je huidige kennis. Dus, wanneer een wetenschapper gewillig is te kijken naar verschillende genezingswonderen, en daarbij waarneemt dat die genezingen het gevolg zijn van een bovennatuurlijke kracht, dan is dit ook een wetenschappelijk bewijs voor God.

Genezingswonderen kunnen over de hele wereld worden waargenomen. Ze kunnen gemeten worden om te zien of er inderdaad een genezing plaatsvond zonder natuurlijke middelen. En dit kan steeds opnieuw worden herhaald. Het resultaat van dit wetenschappelijk onderzoek is dat genezingswonderen echt zijn, wat bewijst dat wanneer christenen tot God bidden voor een genezing en die genezing gebeurt, we kunnen besluiten dat wetenschap het bestaan van God bewijst. Dat is een eerlijke toepassing van wetenschap.

Wanneer wetenschappers daarentegen de ogen sluiten voor realiteitendie vanzelfsprekend zijn, zijn ze niet waardig nog langer wetenschappers te worden genoemd.

Want dan doen ze hettegenovergestelde van wetenschap: in plaats van gewillig te zijn onderzoek te doen naar fenomenen en kennis te verschaffen, ontkennen ze die en weigeren ze iets nieuws te leren.

Beroemde wetenschappers die geloofden dat er wetenschappelijk bewijs is voor God

Veel van de meest briljante pioniers van de moderne wetenschap geloofden in God. Hier vind je een kleine selectie uit de duizenden wetenschappers doorheen de geschiedenis, die overtuigd waren dat er meer bewijs is dat naar het bestaan van God verwijst, dan er is om atheïsme te onderschrijven.

Wetenschappelijk bewijs voor God (6)

Sir Isaac Newton (1642-1727) bijvoorbeeld, wordt wereldwijd erkend als één van de meest invloedrijke wetenschappers van alle tijden. Hij ontdekte de zwaartekrachten de wetten van de bewegingsleer die het fundament vormen van het merendeel van de moderne fysica. Newton was sterk overtuigd dat de natuur ons overweldigend veel bewijs verschaft voorhet bestaan van God. Zijn boek ‘Mathematical Principles of Natural Philosophy‘legde de basis voor klassieke mechanica. Als appendix bij dit werk schreef Newton een essay met de titel ‘The General Scholium’, waarin hij stelt dat:

‘Dit allermooiste systeem van zon, planeten en kometen kan alleen voortkomen uit de raad en heerschappij van een intelligent wezen. En als de vaste sterren het centrum zijn van andere soortgelijke systemen, dat moeten deze, gevormd als ze zijn naar dezelfde raad, alle onderworpen zijn aan de heerschappij van Eén. […] Dit Wezen bestuurt alle dingen, niet als de ziel van de wereld, maar als Heer over alles.’

Referentie: TheGeneral Scholiumonline, trans. Andrew Motte, 1729

Wetenschappelijk bewijs voor God (7)

Albert Einstein (1879–1955) wordt beschouwd als de meest invloedrijke wetenschapper van de twintigste eeuw. Einstein heeft revoluties veroorzaakt in het wetenschappelijke begrip van tijd, zwaartekracht en het omzetten van materie in energie. In 1921 won hij de Nobelprijs voor Natuurkunde. Hij was zo intelligent, dat het woord ‘Einstein’ synoniem werd met ‘genie’.

Einstein was ervan overtuigd dat er wetenschappelijk bewijs is voor God. Hij zei dat‘God zichzelf openbaart in de harmonie van wat bestaat.’

In een persoonlijke brief aan zesdejaars studente Phyllis Wright, schreef Einstein:

(Video) BEWIJS DAT GOD BESTAAT! 1 OP 1 MET MOHAMED AKKOUH

‘Iedereen die op een ernstige manier betrokken is in het nastreven van wetenschap wordt ervan overtuigd dat er een geest is achter de wetten van het universum – een geest die heel erg superieur is ten opzicht van de mens, en in wiens aangezicht wij ons, met onze kleine vermogens nederig moeten voelen.’

Referentie: ‘Dear Professor Einstein: Albert Einstein’s Letters to and from Children’, Uitgegeven door Alice Calaprice, pagina 127-129, Prometheus Books, Amherst, New York,2002.

Alhoewel Einstein zich nooit verbond tot een bepaalde religie en geen persoonlijke relatie met God zocht, verlangde hij ernaar te weten te komen hoe God het universum schiep, zoals hij schreef in een brief:

‘Ik wil weten hoe God deze wereld schiep. Ik ben niet geïnteresseerd in dit of dat fenomeen, in het spectrum van dit of dat element. Ik wil Zijn gedachten kennen; de rest zijn details.’

Referentie: ‘The life and Times of Einstein’,Ronald W Clarck, pagina18-19, The World Publishing Company, New York,1971.

Wetenschappelijk bewijs voor God (8)

Max Planck (1858-1947) was één van de belangrijkste Duitse natuurkundigen van de late 19de en vroege 20ste eeuw. Hij ontwikkelde de quantum theorie, die een revolutie veroorzaakte in het wetenschappelijke begrip van de atomische en sub-atomische werelden. Hij won de Nobelprijs Natuurkunde in 1918. Hij maakte vele andere bijdragen aan de natuurkunde. In 1937 hield Planck een lezing met de titel “Religion and Naturwissenschaft” waarin hij zei dat God alomtegenwoordig is. Hij sprak vaak over God, en zei:

‘Religie en wetenschap hebben beide een geloof in God nodig. Voor gelovigen staat God aan het begin, en voor de natuurkundigen staat God aan het einde van alle beschouwingen… Voor de eerste groep is Hij het fundament, voor de laatste groep, de bekroning van het bouwwerk van elke algemene wereldbeschouwing.’

Referentie: Scientific Autobiography and Other Papers as translated by F. Gaynor (1949), p. 184

Doorbreek de indoctrinatie

We leven in zogenaamde vrijelanden, waar iedereen ervan overtuigd is dat we geloven wat we willen geloven. De realiteit is echter dat de meesten slechts geloven wat het seculiere onderwijs en de media hen hebben opgedrongen.

Wetenschappelijk bewijs voor God (9)

Zonder het te beseffen zijn we geïndoctrineerd door seculier onderwijs en media.

Bekende atheisten zoalsRichard Dawkinshouden ervan om te verklaren dat elk mens ‘zelf moet nadenken’. Maar als je aandachtig luistert, dan is de boodschap van Dawkins in feite:

‘Je wordt slechts beschouwd als een intelligent mens, als je het bestaanvan God ontkent. Als je het waagt het bestaan van God te overwegen,zal ik je het stempel geven van achterlijk, onwetenschapplijk en religieus.’

Dat is uiteraardgeen vrijheid van denken, maar intimidatie die het denken van vele miljoenen sluit voor ware wetenschap en gezond, eerlijk en nuchternadenken. Dat soort indoctrinatie is momenteel dominant in de westerse beschaving. De grote massa wordt gemanipuleerd om te geloven wat een kleine groep machthebbers wildat men gelooft.

Videos’ met wetenschappelijk bewijs voor God

Onderstaande video’s leverennog meer wetenschappelijke bewijzen voor het bestaan van God. Ik nodig je uit om eerlijk en moedig te zijn, als je deze video’s bekijkt. Eerlijk in die zin dat je bereid bent om oprecht na te denken over de feiten die je zult leren. En moedig om te erkennen dat niet alles wat je hebt geleerd, zo waarachtig is als men beweert.

Wat is hetbewijs voor God?– Dr. Stephen C. Meyer

Stephen C. Meyer is een bekende wetenschapsfilosoof enverdediger van deIntelligent Design beweging. Hij is een van de vele bekende wetenschappers in onze tijd, die onthullen dat er wel degelijk sterk wetenschappelijk bewijs is voor God. In deze interviews legt Meyer uit wat deze bewijzen precies zijn.

(Video) Frank Linde: Is God te bewijzen?

Ultiem bewijs voor het bestaan van God– Dr Jason Lisle

In deze video legtastrofysicus Dr. Jason Lisle uit wat volgenshem het ultieme bewijs is voor het bestaanvan een goddelijke Schepper.

Dr. Jason Lislestudeerdeaf met hoge onderscheidingaan deOhio Wesleyan University. Hij verkreeg eenmeestergraad en dokterstitel inastrofysica aan de universiteit van Colorado. Dr. Lisle deed diverse wetenschappelijke ontdekkingen omtrent de fotosfeer van de zon enheeft bijdragen geleverd ophet gebied vanalgemene relativiteit.

The case for a Creator – Diverse wetenschappers

Lee Strobel iseenjournalist die geloofde dat de wetenschap bewijst dat God NIET bestaat. Door diepgaander onderzoek te verrichten, kwam hij er echter gaandeweg achter dat de wetenschap in werkelijkheid God bewijst. Strobel produceerde de filmTHE CASE FOR A CREATOR om aan te tonen hoe wetenschappelijke bewijzen op gebied van moleculaire biologie, astronomie, fysica, kosmologie, paleontologie en genetica duidelijk wijzen naar het bestaan van God.

In deze film worden leidinggevendewetenschappers aan het woord gelaten, waaronderwetenschapsfilosoofStephen C. Meyer, die directeur is vanhetCenter for Science and Culture enhet Discovery Institute. Andere bekende wetenschappers zijnPaul Nelson(Adjunct Professor in hetMaster of Arts Program in Science & Religion aan deBiola University),Jonathan Wells (PhD Molecular and Cell Design), Michael Behe (professor biochemieaan deLehigh University in Pennsylvania),Guillermo Gonzalez (Assistant Professor of Astronomy aanBall State University) en diverse andere wetenschappers. Met zijn allen presenteren ze een overtuigende bewijsvoeringvoor het bestaan van een Schepper.

AANBEVOLEN VOOR JOU!

Wetenschappelijk bewijs voor God (10)FEITEN GENOEG… die voor een Schepper pleiten –Lee Strobel

Het verbaast wetenschappers steeds meer hoe ongelooflijk complex het heelal in elkaar zit. En de piepkleine menselijke cel? Onder de microscoop lijkt die wel een heelal op zich. De twijfel groeit of dit alles door louter toeval is ontstaan. Zou er niet een andere oorzaak zijn?

Lee Strobel ging op onderzoek uit en ondervroeg een aantal vooraanstaande wetenschappers. Hij wilde weten hoe sterk de argumenten zijn voor het geloof in toeval en evolutie. En voor het geloof in een Schepper die alles schiep uit het niets. Strobel vertaalde informatie op het gebied van de kosmologie, de natuurkunde, de astronomie, de biologie, het DNA en het menselijk bewustzijn.

Terwijl Lee Strobel lastige vragen stelde aan de wetenschappers, viel hij van de ene verbazing in de andere. De feiten die voor een Schepper pleiten, zijnoverweldigend Hoe meer de wetenschap vordert, hoe onwaarschijnlijker de theorie wordt dat het leven per toeval is ontstaan.

Zullen de feiten ook ons overtuigen, die zo lang een ander verhaal hebben gehoord?

Bestel dit boek hier

(Video) Wetenschappelijk bewijs voor de Bijbel?

Videos

1. Is er bewijs dat God bestaat?
(Christelijke Gemeente de Bron)
2. De Spiegel #5 | Het sterkste bewijs voor het bestaan van God
(SDOK)
3. Kun Je Bewijzen Dat God Bestaat? | ALPHA & OMEGA | Peter Paauwe
(DoorBrekers)
4. Is Jezus uit de dood opgestaan? - Wetenschappers geven antwoord
(EO)
5. 5 Argumenten voor het bestaan van God
(Vraag het een christen)
6. INTRO Het Kosmologisch Bewijs voor God
(BestaatGod? / Bestaat God?)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 03/12/2023

Views: 6168

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.